Jeśli zauważacie w Waszym zespole:

  • spadek dynamiki działania,
  • atmosferę narzekania i pasywności,
  • niechęć do nowych zadań i nowych rozwiązań,
  • brak poczucia bycia zespołem, każdy pracuje „na siebie”,

możecie skorzystać z narzędzi Belbin®, które zostały specjalnie stworzone w celu pokonywania istniejących ograniczeń i rozwijania zespołów.

Nasza propozycja rozwiązania – warsztat, w ramach którego wypracujecie nowe podejście w Waszym zespole. Kluczowe bloki tematyczne:

1. Team Scanner®

Diagnoza powodów obniżenia zaangażowania w Waszym zespole z użyciem specjalnie skonstruowanego analizatora badającego między innymi takie czynniki jak:

– zrozumienie celów i identyfikowanie się z nimi
– sposoby i metody pracy zespołu
– poziom otwartości i zaufania
– poczucie sukcesu-porażki
– poczucie przydatności zespołu i sensu działania
– nieporozumienia i konflikty
oraz kolejnych 6 bardzo ważnych czynników
Wnioski: jakie obszary wymagają zmiany lub rozwoju?

Kolejne bloki warsztatu będą realizowane w zależności od zdiagnozowanych przyczyn. Poniżej podajemy parę przykładowych zagadnień, nad którymi najczęściej się pracuje.

2. Redefinicja celów i sensu funkcjonowania

– wspólne określenie wizji zespołu
– zdefiniowanie kluczowych mierników sukcesu
– zdefiniowanie kluczowych inicjatyw
– opracowanie nowych sposobów pracy
Wnioski: zbudowany wzorzec pracy zespołu.

3. Team building

– czego potrzebujemy, żeby poczuć się zespołem?
– usuwanie blokad w komunikacji i współpracy
– rozwój wzajemnego zaufania
– integracja członków zespołu
Efekt: otwarta komunikacja w zespole.

4. Rozwój współpracy

– zrozumienie różnic indywidualnych na podstawie Ról Zespołowych
– redystrybucja zadań i odpowiedzialności zgodnie z predyspozycjami ludzi
– opracowanie zasad wspierania się i udzielania pomocy w realizacji zadań
– określenie metod na wspólną ocenę i analizę uzyskiwanych efektów
– określenie metod celebrowania osiągnięć i sukcesów
Efekt: rozwój tożsamości zespołu.

5. Efektywne wprowadzanie zmian

– co dla nas oznacza pojęcie „dobrze przygotowana zmiana”?
– czego potrzebujemy, żeby ze zmianą czuć się komfortowo?
– zdefiniowanie kluczowych zasad wdrażania zmian
– wspólne opracowanie przykładowej, realnej zmiany przez zespół
Wnioski: wiemy jak przeprowadzać zmiany.

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu oraz posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu, dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 1: Jak zwiększyć efektywność zespołu
Rozwiązanie 3: Dysfunkcje w zespole

Prześlij stronę dalej!