Jeśli od jakiegoś czasu obserwujecie, że:

  • pogorszyła się atmosfera w zespole
  •  zwiększyła się liczba sytuacji konfliktowych, co może prowadzić do pogorszenia relacji
  • spada wzajemne zaufanie
  • członkowie zespołu unikają brania odpowiedzialności
  • spadła motywacja i zaangażowanie a dbałość o jakość i rezultaty nie jest taka jak kiedyś
  • ciężko Ci jest znaleźć przyczynę tego, że organizacja pracy, przebieg procesów, styl działania nie jest efektywny

może warto zmienić perspektywę i przedefiniować zasady funkcjonowania naszego zespołu. Mamy w tym wieloletnią praktykę. Potrafimy rozwijać już dobre zespoły w wyjątkowe, sprawne i spełnione drużyny.

Kluczowe bloki tematyczne:

1. Pięć dysfunkcji zespołu

– dlaczego zespoły bywają nieefektywne – studium przypadku
– kwestionariusz 5 dysfunkcji zespołu – diagnoza
– jak pracować nad kulturą pracy zespołu
Wnioski: co dolega naszemu zespołowi?

2. Pierwsza dysfunkcja – brak zaufania

– otwarta komunikacja w zespole
– dawanie bezpośredniego feedbacku, przepraszanie, proszenie o pomoc
Efekt: otwarta komunikacja.

3. Druga dysfunkcja – obawa przed konfliktem

– czym naprawdę jest konflikt i jak go wykorzystywać?
– różnice wynikające z różnych Ról Zespołowych
– postępowanie przy różnicy: zdań, celów, priorytetów
– wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Efekt: rzetelna informacja zwrotna.

4. Trzecia dysfunkcja – brak zaangażowania

– cele wspólne ponad celami jednostki
– komunikacja wewnętrzna: wiem co robią inni i nad czym pracują
– opracowanie metod osiągania synergii w działaniach wszystkich członków zespołu
Efekt: synergia w działaniach.

5. Czwarta dysfunkcja – unikanie odpowiedzialności

– jak korygować zachowania obniżające efektywność
– branie odpowiedzialności vs dawanie odpowiedzialności
– opisanie metod pracy zespołu gwarantujących odpowiednią dynamikę zespołu
Efekt: jasny podział odpowiedzialności i decyzyjności w zespole.

6. Piąta dysfunkcja – nieprzywiązywanie wagi do wyników

– narzędzia planowania długoterminowego
– sposoby omawiania i egzekwowania wyników w zespole
– ocena skuteczności zespołu
Wnioski: jaki jest plan wdrożenia wypracowanych zasad?

Dla kogo?

– Dla kierowników, menedżerów, dyrektorów i innych szefów zespołów, którzy są świadomi potrzeb swojego zespołu.
– Dla zespołów, które napotkały opisane powyżej trudności i chcą sobie pomóc.
– Dla zespołów, które dobrze sobie radzą i chcą jeszcze lepiej działać w przyszłości.

Metodyka – czyli jak prowadzimy zajęcia

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatu, a nie szkolenia. Większość czasu dedykujemy dyskusjom i zdobywaniu doświadczenia poprzez: ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia przypadków, testy, gry kierownicze i symulacje, odgrywanie ról i wypracowywanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Stosujemy również takie narzędzia dydaktyczne jak: gry planszowe, specjalnie opracowane filmy dydaktyczne, gry szkoleniowe, karty coachingowe.
Metodyka prowadzonych zajęć bazuje na modelu uczenia 4 MAT ® amerykańskiej firmy About Learning.

Nasi trenerzy są praktykami biznesu, posiadają osobiste doświadczenie w zarządzaniu dzięki czemu prowadzą zajęcia z ukierunkowaniem na osiągnięcie konkretnego efektu. Jako ludzie dynamiczni i przedsiębiorczy dokładają wszelkich starań, żeby precyzyjnie określić cele i kształt warsztatów oraz dobrać odpowiednie, dopasowane do grupy rozwiązania i metody.

Ten warsztat prowadzi:
Beata Jacak – Drabik
Tomasz Knitter
Anna Olszewska

Rozwiązanie 2: Jak zbudować zaangażowanie w zespole?
Rozwiązanie 4: Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

Prześlij stronę dalej!